za živali

| More

Kritičnost v potrjevanju dominance? Ta je pa res lovska!

Prispevki 05.04.2016. 23:07

Ta je pa res lovska!

Vesna Liponik in Branislava Vičar

UGM Studio je 11. 3. 2016 postavil na ogled razstavo z naslovom Ta je lovska!  Razstavljena dela naj bi, kot je zapisano na spletni strani UGM (http://www.ugm.si/razstave/ta-je-lovska-1123/), »usmer[jala] pozornost na probleme sodobnega časa, kot so potrošništvo, odtujenost, pomanjkanje sočutja«. A namesto kritike konzumeristične kulture globalnega kapitalizma, ki jo napoveduje UGM, najdemo na razstavi ekstremno objektivacijo in marginalizacijo živalskih teles.

Če je fotograf Samuel Kochansky zapisal, da mu umetnost pomeni »najti družbeno pravičnost«, razstava Ta je lovska! kaže na povsem drugačno funkcijo umetnosti: razstava z zagovorom človeške prevlade nad drugimi vrstami utrjuje strukturne neenakosti in hierarhijo bivanja. Vizualna reprezentacija živalskih trupel in njihovih delov ne reflektira zgolj hierarhično zastavljenega odnosa med človekom in živaljo, s čimer ohranja in krepi prevlado človeka nad živaljo, temveč  utrjuje tudi ideološko predstavo o živali kot delu narave.

Razstava v galerijski kontekst postavlja trupla živali oz. njihove dele, po tem ko so bile živali ubite v »idilični in neokrnjeni krajini«,  kot je življenjski prostor prostoživečih živali ‒ skladno z ideološko konstrukcijo narave ‒ poimenovan v opisu razstave. Vendar na tem mestu ne izpostavljamo zgolj nasilne lovske prakse,  temveč  predvsem to, kako se nad živalmi z vključitvijo tovrstnega početja v kontekst t. i. umetniških praks nadalje izvaja simbolno nasilje. Lovske trofeje, ki, kot beremo na strani UGM, »spadajo v slovensko tradicijo«, so izpostavljene kot simbol človeškega (moškega) poguma in moči. Redukcija živali na simbole v kontekstu zasnove razstave je, kot je razvidno iz povedi »Mnoge živali so dobile vidno mesto v ljudskem pripovedništvu in verovanjih, kar se je prenašalo med rodovi in postalo del nacionalne simbolike, kulture in identitete«, tesno prepletena z nacionalistično ideologijo. V tem kontekstu so živali, ki pripadajo določeni vrsti, dojete kot povezovalni element nacionalne identitete, ne pa kot avtonomna bitja, ki bi živela življenje z lastnim smotrom.

Živali so v galerijskem prostoru kot posamezna bitja povsem izbrisane, deli ubitih živali sinekdohično reprezentirajo vrsto. Žival je popredmetena, degradirana na raven artefakta, označena kot »lovsko gradivo«, ki je umetnikom na voljo v ustvarjalnem procesu.

Čeprav lahko v nekaterih delih vidimo poskus konfrontacije z nasilno prakso, se ta izjalovi v trenutku, ko je instalacija postavljena v kontekst, ki naj bi ga kritizirala. In kar je še pomemebnejše: dela, ki kot sredstvo za prikaz zatiralne prakse uporabijo dele živalskih trupel, se vztrajno izmikajo prikazu strukturnih komponent nasilja. Posledica tega je, da v razstavljeni konstelaciji ne vidimo epistemološkega problema, ampak dele mrtve živali. Pripisovanje atributa kritičnosti ravnanju, ki vzdržuje dominanco in živalim v moralnem smislu odvzame vsakršno vrednost, je preprosto oksimoron.

Kolekcija razstavljenih trupel živali in njihovih delov je povezana z ideologijo človekove prevlade nad živalmi in zato se nam na koncu upravičeno zastavlja vprašanje koncepcije »dobrega«, ki naj bi bilo vključeno v snovanje te razstave in ki naj bi ga bilo potrebno »negovati«, kot beremo v opisu razstave.  Žal je glede na videno vse, kar naj bi spadalo pod pojem »dobrega«, skrajno konservativno.